به این نتایج رسیده‌ام که:

1. تمامی افعال ما در راستای جلب توجه(نوازش) است. 

2. انسان 100 درصد یک موجود جمعی است؛ البته نه به این معنا که اصالت با جمع باشد و فردِ‌انسان هیچ هویتی نداشته باشد. معتقدم که انسان منفرد هویت دارد؛ اما بعید است که آن هویت به این هویتی که ما سراغ داریم ربطی پیدا کند.

3. پیش از این می‌پنداشتم که فلسفه بسیار مهم است؛ اما معتقد شده‌ام که روانشناسی مهم‌تر است.

4. هیچ به این همانی شخصیت در طول عمر اعتقاد ندارم و می‌دانم که منِ نویسنده این مطب، همان کسی نیست که این وبلاگ را به راه انداخت. 

5. تجربه‌گرایی اصولاً چیز خوبی‌ است.