این روز‌ها از فقر می‌ترسم که آمده است و چنبره زده بر دوش پدرم.
این روزها از حادثه می‌ترسم که پشت گوش برادرم لانه کرده است.
این‌ روزها روزها از جنگ می‌ترسم که لوله‌اش را نشانه گرفته به سمت مادرم.
این روزها
این روزها
... این روزها
این‌ روزها برای مردم دلگیرم که تنها تر از همیشه‌اند
این روزها برای خودم دلگیرم که فوتبال نگاه می‌کنم تا فراموش کنم
این روزها مدام منتظرم که شخصی از آن بالاهای نظام بیاید و به مردم تسلیت بگوید،
بگوید که مردم عزیز، ما شرمنده‌ایم. شما قدری صبر داشته باشید. شاید مرحمی باشد برای دل
این‌ روزها مدام سخنرانی ملکیان در گوشم تکرار می‌شود
این روزها
این روزها
این روزها
این روزها لعنت
این روزها اف
این‌ روزها ..
این‌ روزها به کنار، دلم تنگ است.