بیشتر از آنچه فکر می‌کردم وقت می‌برد این زندگی!! 

این روزها بسیار مشغول جمع و جور‌هایم هستم برای عزیمت به منزل نو!!