همین اکنون شعری سرودم به افتخار کژال:

باز هم همان ردیف تکراری، ضمیر سوم شخص
ضمیر هم ضمیر تکراری، ضمیر سوم شخص
دوباره عاشق و عشق و فراق و تحمل
حریف هم حریف تکراری، ضمیر سوم شخص

پ ن:لعنت بر کار! 
از همه چیز میفتی، حتی از وبلاگ...